Merhaba안녕하세요HolaCiaoHallo!OláAlohaAhoj你好こんにちはBonjourٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْHello!नमस्तेЗдравствуйтеSalutCześćสวัสดีHeiSziaHejHaloΓεια σουJamboXin chào

Hello!

Welkom bij Wayv Agency BV - Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van onze diensten als een bureau dat softwareontwikkeling, online marketing, advertentie- en marketingdiensten, inclusief social media marketing, branding, influencer marketing en talent management biedt via onze website Wayv Agency BV.agency. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Wij vragen u vriendelijk om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Diensten via Wayv Agency BV.agency, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of beleidsregels die hierin worden vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

2. Serviceovereenkomst

Wayv Agency BV zal de Diensten leveren zoals beschreven in de overeengekomen serviceovereenkomst tussen Wayv Agency BV en de klant ("Klant"). De serviceovereenkomst zal de scope van het werk, de tijdslijnen, de opleveringen, de kosten en andere relevante voorwaarden specificeren.

3. Intellectueel Eigendom

a. Intellectueel Eigendom van Wayv Agency BV :

- Eigendom : Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortkomen uit of verband houden met de diensten van influencer marketing, advertising, social media beheer, en software en website development, waaronder maar niet beperkt tot strategieën, campagneconcepten, softwarecode, ontwerpen, grafische elementen, en andere relevante materialen, zijn het exclusieve eigendom van Wayv Agency BV. Dit omvat ook de methodologieën, tactieken en processen die door Wayv Agency BV zijn ontwikkeld om dergelijke diensten te leveren. - Gebruiksbeperking : Klanten of gebruikers mogen geen enkel onderdeel van het intellectuele eigendom van Wayv Agency BV, voortkomend uit de verstrekte diensten, reproduceren, aanpassen, distribueren, openbaar maken of op enige andere manier gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wayv Agency BV.

b. Intellectueel Eigendom van de Klant :

- Eigendom : Elk intellectueel eigendom dat door de Klant aan Wayv Agency BV wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot logo's, bedrijfsmerken, grafische elementen, teksten, en andere gerelateerde materialen voor gebruik in de Diensten, blijft te allen tijde het exclusieve eigendom van de Klant. - Licentie : Door het verstrekken van dergelijk intellectueel eigendom, verleent de Klant aan Wayv Agency BV een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dit intellectuele eigendom te gebruiken, enkel voor het doel van het leveren van de overeengekomen Diensten. Deze licentie eindigt zodra de dienstverlening is voltooid of wanneer de samenwerking tussen de partijen om welke reden dan ook eindigt. - Vrijwaring : De Klant garandeert dat elk aan Wayv Agency BV verstrekt materiaal vrij is van inbreuk op rechten van derden en dat zij alle noodzakelijke rechten en licenties bezitten om dit materiaal aan Wayv Agency BV te verstrekken voor het beoogde gebruik.

4. Vertrouwelijkheid

Zowel Wayv Agency BV als de Klant gaan akkoord met het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle vertrouwelijke informatie die wordt gedeeld tijdens het verlenen van de Diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, bedrijfsstrategieën en klantgegevens. Vertrouwelijke informatie mag niet aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Betaling en Facturering

a. Kosten: De Klant stemt ermee in Wayv Agency BV de overeengekomen kosten voor de geleverde Diensten te betalen. De kosten kunnen gebaseerd zijn op een uurtarief, een vaste prijs of andere onderling overeengekomen voorwaarden.

b. Facturering en Betaling: Wayv Agency BV zal de Klant factureren volgens het betalingsschema dat in de serviceovereenkomst is uiteengezet. Betaling dient te geschieden binnen de opgegeven termijn. Te late betalingen kunnen leiden tot extra kosten of opschorting of beëindiging van de Diensten.

c. Belastingen: De Klant is verantwoordelijk voor eventuele toepasselijke belastingen, heffingen of kosten die door lokale of internationale autoriteiten worden opgelegd met betrekking tot de Diensten.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

a. Aansprakelijkheid van Wayv Agency BV :

- Influencer Marketing : Terwijl Wayv Agency BV zich inzet om samen te werken met betrouwbare en professionele influencers, is Wayv Agency BV niet aansprakelijk voor de afzonderlijke acties, meningen, uitspraken of gedragingen van de influencers waarmee wordt samengewerkt. Wayv Agency BV streeft ernaar de overeengekomen influencer marketingdoelstellingen te behalen, maar de aard van influencer marketing en menselijk gedrag betekent dat Wayv Agency BV geen specifieke resultaten kan garanderen. Dienovereenkomstig biedt Wayv Agency BV geen garanties met betrekking tot de uitkomst, het bereik, de engagement of enige andere meetbare resultaten van influencer marketingcampagnes. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat er variabelen zijn die buiten de controle van Wayv Agency BV vallen en die de resultaten van influencer marketinginitiatieven kunnen beïnvloeden. - Software en Website Development : Wayv Agency BV streeft ernaar om software en websites te ontwikkelen die voldoen aan de specificaties zoals overeengekomen met de klant. Desondanks kunnen, gezien de inherente complexiteit van software- en webontwikkeling, onvoorziene uitdagingen, bugs of problemen zich voordoen. Wayv Agency BV garandeert niet dat de software of websites volledig foutloos zullen zijn, zonder onderbrekingen zullen functioneren of compatibel zullen zijn met alle systemen, browsers of apparaten. Bovendien is Wayv Agency BV niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit de interactie van de ontwikkelde software of website met andere software of systemen die niet door Wayv Agency BV zijn geleverd. Klanten worden aangemoedigd regelmatig feedback te geven en te participeren in testfases om de kans op onvolkomenheden te minimaliseren. Wayv Agency BV is niet aansprakelijk voor enig verlies van data, inkomsten of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van de ontwikkelde software of website.

- Advertising : Wayv Agency BV streeft ernaar de advertentie-inspanningen met professionaliteit en nauwkeurigheid uit te voeren, zoals overeengekomen met de klant. Echter, de wereld van digitale en traditionele reclame kent veel variabelen, waaronder, maar niet beperkt tot, platformalgoritmen, concurrentie, marktveranderingen, en publieke perceptie. Derhalve kan Wayv Agency BV geen specifieke resultaten garanderen wat betreft bereik, betrokkenheid, click-through rates, conversies of enige andere advertentie-metrics. Bovendien is Wayv Agency BV niet verantwoordelijk voor veranderingen in advertentieplatformen of - beleid, de acties van concurrenten, technische problemen op advertentieplatformen, of factoren buiten de directe controle van Wayv Agency BV die de resultaten van de advertentiecampagnes kunnen beïnvloeden. Klanten worden aangeraden hun verwachtingen en budgetten af te stemmen op de realiteit van de markt en zich ervan bewust te zijn dat adverteren altijd een element van onzekerheid en risico met zich meebrengt. - Social Media Beheer : Wayv Agency BV streeft ernaar om social media-accounts met de grootste zorg en professionaliteit te beheren, in overeenstemming met de richtlijnen en best practices van elk platform. Echter, social media is een dynamische omgeving waar interacties met een breed publiek plaatsvinden. Derhalve kan Wayv Agency BV geen controle uitoefenen over de reacties, gedragingen, meningen, of inhoud van derden op deze platforms. Wayv Agency BV is niet verantwoordelijk voor onvoorziene schade aan de merkreputatie als gevolg van interacties op social media. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor wijzigingen in algoritmes, beleidsregels of functionaliteiten van social media-platforms die de zichtbaarheid of prestaties van geplaatste content kunnen beïnvloeden. Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van social media inherente risico's met zich meebrengt, zoals negatieve feedback, onverwachte virale trends en de snelle verspreiding van informatie. Wayv Agency BV zal echter alle redelijke inspanningen leveren om te reageren op en te navigeren door deze uitdagingen in het belang van de klant.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Wayv Agency BV beperkt tot de kosten die door de Klant zijn betaald voor de specifieke geleverde Diensten.

b. Aansprakelijkheid van de Klant : De Klant erkent dat het succes van de Diensten afhankelijk is van verschillende factoren buiten de controle van Wayv Agency BV, waaronder maar niet beperkt tot marktomstandigheden, inbreng van de Klant, gedragingen van derden en wijzigingen in platformrichtlijnen. De Klant stemt ermee in dat Wayv Agency BV niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit de handelingen, beslissingen of het nalaten van de Klant om de nodige samenwerking of informatie te verstrekken.

7. Beëindiging

a. Beëindiging door Wayv Agency BV : Wayv Agency BV heeft het recht om de levering van de Diensten op elk moment te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

b. Beëindiging door de Klant : Na goedkeuring van de overeenkomst, hetzij via contract, schriftelijk of per e- mail, heeft de Klant niet het onvoorwaardelijke recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen. Indien de Klant besluit om de samenwerking te beëindigen:

  • Wayv Agency BV zal alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening brengen.
  • Er zal een minimumbedrag in rekening worden gebracht dat gelijk is aan 50% van het totaal overeengekomen bedrag, ongeacht de tot dan toe geleverde diensten of gemaakte kosten.

c. Betaling bij Beëindiging : Bij beëindiging van de samenwerking is de Klant verplicht om alle uitstaande bedragen, inclusief de hierboven vermelde kosten, onmiddellijk te betalen.

8. Wijzigingen

Wayv Agency BV behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen via e-mail of via onze website. Door na dergelijke wijzigingen gebruik te blijven maken van onze Diensten, stemt u in met de bijgewerkte Voorwaarden.

9. Niet-overdraagbaarheid De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, of uit elke andere overeenkomst die voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst, mogen niet door de Klant worden overgedragen, gecedeerd, of onderverdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wayv Agency. Elke poging tot overdracht, cessie of onderverdeling zonder dergelijke toestemming zal ongeldig zijn en geen effect hebben. 10. Overmacht Noch Wayv Agency noch de Klant zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst indien een dergelijke vertraging of tekortkoming het directe gevolg is van omstandigheden buiten zijn redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, terroristische daden, internetstoringen, stakingen, lock-outs, overheidshandelingen, oorlogen, branden, overstromingen, of enige andere vorm van overmacht. In dergelijke omstandigheden zal de getroffen partij haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk hervatten nadat deze omstandigheden zijn beëindigd. 11. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of de levering van de Diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam, tenzij anders in onderling overleg tussen de partijen is overeengekomen.

1 2. Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of onze Diensten, neem dan contact met ons op via info@wayv.agency BV.agency

Door gebruik te maken van onze diensten erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt.

Welcome to our digital spectacle__欢迎来到我们的数字壮观表演__Bienvenidos a nuestro espectáculo digital__Willkommen bei unserem digitalen Spektakel__مرحبًا بكم في عرضنا الرقمي__Welkom in ons digitale spektakel__

Welcome to our digital spectacle__欢迎来到我们的数字壮观表演__Bienvenidos a nuestro espectáculo digital__Willkommen bei unserem digitalen Spektakel__مرحبًا بكم في عرضنا الرقمي__Welkom in ons digitale spektakel__

LET'S MAKE

WAVES

TOGETHER

nl

en

BLOGSALGEMENE VOORWAARDEN